Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
anhthu2008dk
Gửi lúc: 18:53 05-11-2018

1.Một hộp kẹo cân nặng 75/100 kg,1 hộp bánh cân nặng 5/10 kg.

a,5 hộp kẹo và 7 hộp bánh cân nặng bao nhiêu kg?

b,So sánh lượng bánh và kẹo đã mua.


Toán lớp 5


6 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

a.5 hộp kẹo cân nặng số kg là :75/100x5/1=375/100 kg

7 hộp bánh năng số kg là :5/10x7/1=35/10 kg

b.Ta quy đồng :375/100 giữ nguyên và 35/10 =350/100

vì 375/100>350/100 nên kẹo>bánh


Báo cáo sai phạm
Một hộp kẹo cân nặng số ki-lô-gam là:
          \(\frac{75}{100}\)=0,75 kg
Một hộp bánh cân nặng số ki-lô-gam là:
          \(\frac{5}{10}\)=0,5 kg
a) 5 hộp kẹo cân nặng số ki-lô-gam là:
         0,75 x 5 = 3,75. kg
7 hộp bánh cân nặng số ki-lô-gam là:
         0,5 x7= 3,5
b) So sánh :
Hộp kẹo:0,75 kg
Hộp bánh : 0,5 kg
0,75 kg > 0,5 kg
\(\Rightarrow\) Hộp kẹo > Hộp bánh
 

Báo cáo sai phạm

một hộp kẹo cân nặng:75/100=75:100=0,75
một hộp bánh cân nặng:5/10=5:10=0,5
a. 5 hộp kẹo cân nặng là: 0,75 x 5=3,75. kg
7 hộp bạn cân nặng là: 0,5 x7= 3,5
b so sánh : hộp kẹo:0,75 kg
hộp bánh : 0,5 kg
0,75 kg > 0,5 kg

hộp kẹo > hộp bánh


Báo cáo sai phạm

một hộp kẹo cân nặng:75/100=75:100=0,75
một hộp bánh cân nặng:5/10=5:10=0,5
a. 5 hộp kẹo cân nặng là: 0,75 x 5=3,75. kg
7 hộp bạn cân nặng là: 0,5 x7= 3,5
b so sánh : hộp kẹo:0,75
hộp bánh : 0,5
0,75>0,5
=> hộp kẹo> hộp bánh


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 3 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
24
Điểm TT tuần
17
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: