Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
anhthu2008dk
Gửi lúc: 20:00 05-11-2018

Cả 2 vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước.Nếu chảy riêng thì vòi 1 chảy 4 giờ thì đầy bể.Vòi thứ 2 chảy 6 giờ thì đầy bể.Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì bao lâu sẽ đầy bể?


Toán lớp 5


6 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

  1 : 4 = 14 ( bể )

 

 

 

1 giờ vòi 2 chảy được :

 

 

 

     1 : 6 = 16 ( bể )

 

 

 

1 giờ cả 2 vòi chảy được :

 

 

 

     14 + 16 = 512( bể )

 

 

 

Thời gian để cả 2 vòi cùng chảy đầy bể là:

 

 

 

      1 : 512 = 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

 

 

 

                               Đáp số: 2 giờ 24 phút


Báo cáo sai phạm

 

     1 : 4 = 14 ( bể )

 

1 giờ vòi 2 chảy được :

 

     1 : 6 = 16 ( bể )

 

1 giờ cả 2 vòi chảy được :

 

     14 + 16 = 512( bể )

 

Thời gian để cả 2 vòi cùng chảy đầy bể là:

 

      1 : 512 = 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

 

                               Đáp số: 2 giờ 24 phút

 

Báo cáo sai phạm

1 giờ vòi 1 chảy được :

     1 : 4 = 14 ( bể )

1 giờ vòi 2 chảy được :

     1 : 6 = 16 ( bể )

1 giờ cả 2 vòi chảy được :

     14 + 16 = 512( bể )

Thời gian để cả 2 vòi cùng chảy đầy bể là:

      1 : 512 = 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

                               Đáp số: 2 giờ 24 phút


Báo cáo sai phạm
1 giờ vòi 1 chảy được :
     1 : 4 = \(\frac{1}{4}\) ( bể )
1 giờ vòi 2 chảy được :
     1 : 6 = \(\frac{1}{6}\) ( bể )
1 giờ cả 2 vòi chảy được :
     \(\frac{1}{4}\) + \(\frac{1}{6}\) = \(\frac{5}{12}\)( bể )
Thời gian để cả 2 vòi cùng chảy đầy bể là:
      1 : \(\frac{5}{12}\) = 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút
                               Đáp số: 2 giờ 24 phút

Báo cáo sai phạm

1 giờ vòi 1 chảy được : 1 : 4 = 1/4 ( bể )

1 giờ vòi 2 chảy được : 1 : 6 = 1/6 ( bể )

1 giờ cả 2 vòi chảy được : 1/4 + 1/6 = 5 / 12 ( bể )

Thời gian để cả 2 vòi cùng chảy đầy bể : 1 : 5/12 = 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

         Đ/s : 2 giờ 24 phút

 

 


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 3 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
24
Điểm TT tuần
17
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: