Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
anhthu2008dk
Gửi lúc: 21:02 05-11-2018

1.Nếu diện tích của hìh vuông là 36 dm2 thì chu vi của nó là;...........dm


Toán lớp 4


47 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
36=6x6 1 canh la 6dm
chuvi hinh vuong la
       6x4=24(dm)
          Dap so:24 dm
 vote mk nha

Báo cáo sai phạm

36=6x6 => 1 canh la 6dm chu vi la 6x4=24

 


Báo cáo sai phạm

Độ dài cạnh hình vuông là : 

 

      36 : 6 = 6 [ dm ] 

 

Chu vi hình vuông là : 

 

      6 x 4 = 24 [ dm ] 

 

            Đáp số:24 (dm)


Báo cáo sai phạm
chu vi la 
36 : 2 = 18 { dm }
          dap so : 18 { dm }

Báo cáo sai phạm

Độ dài cạnh hình vuông là : 

      36 : 6 = 6 [ dm ] 

Chu vi hình vuông là : 

      6 x 4 = 24 [ dm ] 

            Đáp số:24 (dm)


Báo cáo sai phạm

Độ dài một cạnh hình vuông là :                                                                                                                                          36 : 6 = 6(dm)                                                                                                                                                          Chu vi hình vuông là:                                                                                                                                                          6 x 4 = 24(dm)                                                                                                                                                                  Đáp số : 24 dm


Báo cáo sai phạm
Độ dài cạnh hình vuông là : 
      36 : 6 = 6 [ dm ] 
Chu vi hình vuông là : 
      6 x 4 = 24 [ dm ] 
            Đáp số : 24 dm 
chúc bạn học tốt !
 

Báo cáo sai phạm

chu vi của hình đó là : 24dm


Báo cáo sai phạm

Độ dài cạnh hình vuông là : 

 

          36 : 6 = 6 [ dm ] 

 

Chu vi hình vuông là : 

 

          6 x 4 = 24 [ dm ] 

 

                 Đáp số : 24 dm 

 

 


Báo cáo sai phạm

Độ dài cạnh hình vuông là : 

          36 : 6 = 6 [ dm ] 

Chu vi hình vuông là : 

          6 x 4 = 24 [ dm ] 

                 Đáp số : 24 dm 

 


Báo cáo sai phạm
Độ dài một cạnh của hình vuông đó là:
                36 : 6 = 6 (dm)
Chu vi của hình vuông đó là:
                6 x 4 = 24 (dm)
                         Đáp số: 24dm
 

Báo cáo sai phạm

Độ dài một cạnh của hình vuông đó là:

                36 : 6 = 6 (dm)

Chu vi của hình vuông đó là:

                6 x 4 = 24 (dm)

                         Đáp số: 24dm


Báo cáo sai phạm

Độ dài một cạnh của hình vuông đó là:

                36 : 6 = 6 (dm)

Chu vi của hình vuông đó là:

                6 x 4 = 24 (dm)

                         Đáp số: 24dm


Báo cáo sai phạm

Độ dài một cạnh của hình vuông đó là:

 

                36 : 6 = 6 (dm)

 

Chu vi của hình vuông đó là:

 

                6 x 4 = 24 (dm)

 

                         Đáp số: 24dm

 

Báo cáo sai phạm

Độ dài một cạnh của hình vuông đó là:

                36 : 6 = 6 (dm)

Chu vi của hình vuông đó là:

                6 x 4 = 24 (dm)

                         Đáp số: 24dm


Báo cáo sai phạm

độ dài 1 cạnh hình vuông đó là : 

36:6=6(dm) 

chu vi của hình vuông đó là: 

6x4=24(dm) 

đáp số : 24 dm


Báo cáo sai phạm
cạnh hình vuông là 
khai phương 36
\(\sqrt{36}\) = 6
v cạnh của nó 
6*4=24

Báo cáo sai phạm

Độ dài một cạnh của hình vuông đó là:

                36 : 6 = 6 (dm)

Chu vi của hình vuông đó là:

                6 x 4 = 24 (dm)

                         Đáp số: 24dm


Báo cáo sai phạm
bài giải
chỉ có thể 6 mới là cạnh của hình vuông vì : 6$\times$×6=36
vậy chu vi hình vuông là :
          6×4 = 24   ( m )
                         đáp số : 24 m

Báo cáo sai phạm
bài giải
chỉ có thể 6 mới là cạnh của hình vuông vì : 6$\times$×6=36
vậy chu vi hình vuông là :
          6×4 = 24   ( m )
                         đáp số : 24 m

Báo cáo sai phạm

bài giải

chỉ có thể 6 mới là cạnh của hình vuông vì : 6\(\times\)6=36

vậy chu vi hình vuông là :

          6\(\times\)4 = 24   ( m )

                         đáp số : 24 m


Báo cáo sai phạm

cạnh hình vuông: \(\sqrt{36}\)=6  (dm)

chu vi hình vuông: 6 x 4 = 24  (dm)


Báo cáo sai phạm
thì chu vi của nó là9x4=36dm
 

Báo cáo sai phạm

giải cạnh hình vuono và tính diện tích nhé.


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 44 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
24
Điểm TT tuần
17
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: