Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
thanhgiang58
Gửi lúc: 22:09 05-11-2018

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a. 3km35m =....km

b. 4 tạ 5kg =....tạ

c. 42m2 4dm2 =....m2

d. 25m2 8dm2 =....m2


Toán lớp 5
Số thập phân


102 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
a. 3km35m = 3.035 km
b. 4 tạ 5kg = 4.05 tạ 
c.42m2 4dm2 = 42.04 m2
d. 25m2 8dm2 = 25.08 m2
vote mha!!

Báo cáo sai phạm
thanhgiang58 đã chọn câu trả lời này

3km35m=3,035km

4 ta 5kg=4,05 ta

42m2 4dm2 =42,08m2

25m2 8dm2=25,08


Báo cáo sai phạm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Báo cáo sai phạm

a. 3km35m = 3.035 km

b. 4 tạ 5kg = 4.05 tạ 

c.42m2 4dm2 = 42.04 m2

d. 25m2 8dm2 = 25.08 m2


Báo cáo sai phạm
Harry Newman Plotnick 
đại học HAVARD ĐẠI HỌC DANH TIẾNG NHẤT THẾ GIỚI VỪA cute vừa giỏi  vừa thông minh là đối tượng của nhiều bn nữ

Báo cáo sai phạm
Play the Charlie Puth Quiz
on Melody Facts
"River"
 
Don't run from me river
Don't run from me river river
No don't run from me river
Don't run from me river river
 
Look, you can play it cool
Act like you don't care
River don't be cruel
You're pushing me away
Don't want to get hurt
So you hurt me first
With the words you say
 
Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up
 
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)
 
Look, darling don't give up
When the water's rough
Where you gonna go?
My heart is your home
Nothing is as cold
As running on your own
So river don't you rush
 
Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up
 
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)
 
Don't run from me river
Don't run from me river, river
No don't run from me river
Don't run from me river, river
No don't run from me river
Don't run from me river, river
No don't run from me river
 
Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up
 
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)
 
Oh river (river, river) (Don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river, river)
Don't run (river, river) (No don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river, river)
Oh river (river, river) (Don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river, river)
Don't run (river, river) (No don't run from me river)
From our love (run, run) (Don't run from me river, river)
No
Oh-oh, ooh
You've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwin' that dirt all on my name
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up
You've been going round, going round, going round every party in L.A.
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd be at one, oh
I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine, oh
And now I'm all up on ya, what you expect?
But you're not coming home with me tonight
You just want attention, you don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you
you've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwing that dirt all on my name
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up
Baby, now that we're, now that we're, now that we're right here standing face-to-face
You already know, already know, already know that you won, oh
I know that dress is karma (dress is karma), perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine (you got me thinking 'bout when you were mine)
And now I'm all up on ya (all up on ya), what you expect? (oh baby)
But you're not coming home with me tonight (oh no)
You just want attention, you don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you, oh
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
(What are you doin'?)
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
(What are you doin'?)
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
(What are you doin'?)
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine
And now I'm all up on ya, what you expect?
But you're not coming home with me tonight
You just want attention, you don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you (over you)
What are you doin' to me? (hey) what are you doin', huh? (what are you doin', what?)
(What are you doin', to me? What are you doin', huh?)
(What are you doin', to me? What are you doin', huh?)
(What are you doin' to me, what are you doin', huh?)
Nhạc sĩ: Charlie Puth / Jacob Kasher

Báo cáo sai phạm
Play the Charlie Puth Quiz
on Melody Facts
"River"
 
Don't run from me river
Don't run from me river river
No don't run from me river
Don't run from me river river
 
Look, you can play it cool
Act like you don't care
River don't be cruel
You're pushing me away
Don't want to get hurt
So you hurt me first
With the words you say
 
Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up
 
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)
 
Look, darling don't give up
When the water's rough
Where you gonna go?
My heart is your home
Nothing is as cold
As running on your own
So river don't you rush
 
Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up
 
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)
 
Don't run from me river
Don't run from me river, river
No don't run from me river
Don't run from me river, river
No don't run from me river
Don't run from me river, river
No don't run from me river
 
Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up
 
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)
 
Oh river (river, river) (Don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river, river)
Don't run (river, river) (No don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river, river)
Oh river (river, river) (Don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river, river)
Don't run (river, river) (No don't run from me river)
From our love (run, run) (Don't run from me river, river)
No
Oh-oh, ooh
You've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwin' that dirt all on my name
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up
You've been going round, going round, going round every party in L.A.
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd be at one, oh
I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine, oh
And now I'm all up on ya, what you expect?
But you're not coming home with me tonight
You just want attention, you don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you
you've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwing that dirt all on my name
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up
Baby, now that we're, now that we're, now that we're right here standing face-to-face
You already know, already know, already know that you won, oh
I know that dress is karma (dress is karma), perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine (you got me thinking 'bout when you were mine)
And now I'm all up on ya (all up on ya), what you expect? (oh baby)
But you're not coming home with me tonight (oh no)
You just want attention, you don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you, oh
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
(What are you doin'?)
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
(What are you doin'?)
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
(What are you doin'?)
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine
And now I'm all up on ya, what you expect?
But you're not coming home with me tonight
You just want attention, you don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you (over you)
What are you doin' to me? (hey) what are you doin', huh? (what are you doin', what?)
(What are you doin', to me? What are you doin', huh?)
(What are you doin', to me? What are you doin', huh?)
(What are you doin' to me, what are you doin', huh?)
Nhạc sĩ: Charlie Puth / Jacob Kasher

Báo cáo sai phạm
Play the Charlie Puth Quiz
on Melody Facts
"River"
 
Don't run from me river
Don't run from me river river
No don't run from me river
Don't run from me river river
 
Look, you can play it cool
Act like you don't care
River don't be cruel
You're pushing me away
Don't want to get hurt
So you hurt me first
With the words you say
 
Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up
 
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)
 
Look, darling don't give up
When the water's rough
Where you gonna go?
My heart is your home
Nothing is as cold
As running on your own
So river don't you rush
 
Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up
 
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)
 
Don't run from me river
Don't run from me river, river
No don't run from me river
Don't run from me river, river
No don't run from me river
Don't run from me river, river
No don't run from me river
 
Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up
 
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)
 
Oh river (river, river) (Don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river, river)
Don't run (river, river) (No don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river, river)
Oh river (river, river) (Don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river, river)
Don't run (river, river) (No don't run from me river)
From our love (run, run) (Don't run from me river, river)
No
Oh-oh, ooh
You've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwin' that dirt all on my name
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up
You've been going round, going round, going round every party in L.A.
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd be at one, oh
I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine, oh
And now I'm all up on ya, what you expect?
But you're not coming home with me tonight
You just want attention, you don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you
you've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwing that dirt all on my name
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up
Baby, now that we're, now that we're, now that we're right here standing face-to-face
You already know, already know, already know that you won, oh
I know that dress is karma (dress is karma), perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine (you got me thinking 'bout when you were mine)
And now I'm all up on ya (all up on ya), what you expect? (oh baby)
But you're not coming home with me tonight (oh no)
You just want attention, you don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you, oh
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
(What are you doin'?)
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
(What are you doin'?)
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
(What are you doin'?)
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine
And now I'm all up on ya, what you expect?
But you're not coming home with me tonight
You just want attention, you don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you (over you)
What are you doin' to me? (hey) what are you doin', huh? (what are you doin', what?)
(What are you doin', to me? What are you doin', huh?)
(What are you doin', to me? What are you doin', huh?)
(What are you doin' to me, what are you doin', huh?)
Nhạc sĩ: Charlie Puth / Jacob Kasher

Báo cáo sai phạm
Play the Charlie Puth Quiz
on Melody Facts
"River"
 
Don't run from me river
Don't run from me river river
No don't run from me river
Don't run from me river river
 
Look, you can play it cool
Act like you don't care
River don't be cruel
You're pushing me away
Don't want to get hurt
So you hurt me first
With the words you say
 
Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up
 
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)
 
Look, darling don't give up
When the water's rough
Where you gonna go?
My heart is your home
Nothing is as cold
As running on your own
So river don't you rush
 
Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up
 
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)
 
Don't run from me river
Don't run from me river, river
No don't run from me river
Don't run from me river, river
No don't run from me river
Don't run from me river, river
No don't run from me river
 
Maybe you should fall
That's what rivers do
'cause when you're in love
You don't mind a different view
Things are looking up
 
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
Don't run (run, run)
Oh river (river, river)
Don't run (run, run)
Don't run (river, river)
From our love (run, run)
 
Oh river (river, river) (Don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river, river)
Don't run (river, river) (No don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river, river)
Oh river (river, river) (Don't run from me river)
Don't run (run, run) (Don't run from me river, river)
Don't run (river, river) (No don't run from me river)
From our love (run, run) (Don't run from me river, river)
No
Oh-oh, ooh
You've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwin' that dirt all on my name
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up
You've been going round, going round, going round every party in L.A.
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd be at one, oh
I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine, oh
And now I'm all up on ya, what you expect?
But you're not coming home with me tonight
You just want attention, you don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you
you've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwing that dirt all on my name
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up
Baby, now that we're, now that we're, now that we're right here standing face-to-face
You already know, already know, already know that you won, oh
I know that dress is karma (dress is karma), perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine (you got me thinking 'bout when you were mine)
And now I'm all up on ya (all up on ya), what you expect? (oh baby)
But you're not coming home with me tonight (oh no)
You just want attention, you don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you, oh
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
(What are you doin'?)
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
(What are you doin'?)
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
(What are you doin'?)
What are you doin' to me, what are you doin', huh?
I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine
And now I'm all up on ya, what you expect?
But you're not coming home with me tonight
You just want attention, you don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you (over you)
What are you doin' to me? (hey) what are you doin', huh? (what are you doin', what?)
(What are you doin', to me? What are you doin', huh?)
(What are you doin', to me? What are you doin', huh?)
(What are you doin' to me, what are you doin', huh?)
Nhạc sĩ: Charlie Puth / Jacob Kasher

Báo cáo sai phạm
Harry Newman Plotnick 
đại học HAVARD ĐẠI HỌC DANH TIẾNG NHẤT THẾ GIỚI VỪA cute vừa giỏi

Báo cáo sai phạm

a. 3km35m = 3.035km

 

b. 4 tạ 5kg = 4,05 tạ

 

c. 42m2 4dm2 = 42,04m2

 

d. 25m2 8dm2 = 25,08


Báo cáo sai phạm

con dau cau tu giai noi cho minh dung nhe


Báo cáo sai phạm

con dau cau tu giai noi cho minh dung nhe


Báo cáo sai phạm
chịu tôi chỉ mới học lớp 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Báo cáo sai phạm

a 3,035                      b 4,05              c 42,04              d 25,08    dung do ban


Báo cáo sai phạm
a. 3km35m = 3.035km
b. 4 tạ 5kg = 4,05 tạ
c. 42m2 4dm2 = 42,04m2
d. 25m2 8dm2 = 25,08

Báo cáo sai phạm

a. 3km35m = 3.035km

b. 4 tạ 5kg = 4,05 tạ

c. 42m2 4dm2 = 42,04m2

d. 25m2 8dm2 = 25,08


Báo cáo sai phạm

a. 3km35m = 3.035km
b. 4 tạ 5kg = 4,05 tạ
c. 42m2 4dm2 = 42,04m2
d. 25m2 8dm2 = 25,08


Báo cáo sai phạm

a. 3km35m=3,035km

 

b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ

 

c. 42m2 4dm2=42,04m2

 

d. 25m2 8dm2=25,08m2


Báo cáo sai phạm

bạn ơi câu trả lời là

a. 3km35m=3,035km

b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ

c. 42m2 4dm2=42,04m2

d. 25m2 8dm2=25,08m2


Báo cáo sai phạm

a.3,035km

b.4,05kg

c.42,04m2

d.25,08m2


Báo cáo sai phạm

a, 3,035 km

b, 4,05 tạ

c, 42,04 m2

d, 25,08 m2


Báo cáo sai phạm
Đáp án :
a) 3,035 km
b) 4,05 tạ
c) 42,04 m2
d) 25,8 m2

Báo cáo sai phạm
a. 3,035
b. 4,05
c. 42,04
d. 25,08

Báo cáo sai phạm

a 3km35m = 3,035km

b 4 tạ 5kg = 4,05tạ

c 42m2 4dm2 = 42,04m2

d 25m2 8dm2 = 25,8m2


Báo cáo sai phạm

a. 3,035

b. 4,05

c. 42,04

d. 25,8

vote mk nhé,cảm ơn bạn.


Báo cáo sai phạm

ê, tui hơi lộn câu d, bằng 25,08m2


Báo cáo sai phạm

a. 3km35m = 3,035km

b.4 tạ 5kg = 4,05 tạ

c.42m2 4dm2 = 42,04m2

d.25m2 8dm2 = 25,8m2


Báo cáo sai phạm
a. 3km35m =3,035km
b. 4 tạ 5kg =4,05tạ
c. 42m2 4dm2 =43,04m2
d. 25m2 8dm2 =25,08m2

Báo cáo sai phạm

thành người phải biết toàn. thế mới là người gọi giang. Ví dụ như là 99km= bao nhiêu mm. thế mới là người giỏi tôt bung hay giup do moi nguoi nhu cu gia nha minh co giup do khong, toi cung muon giup moi nguoi xung quanh

tam biet video cu toi da ket thuc toi ngu day


Báo cáo sai phạm
1cm= ... km 
8888km= ... mm
biết không hả. Lúc tôi gặp bài toán đấy đó. Thôi tôi ngủ tối đây. 
 
Tạm biệt tôi đi ngủ đây. hi hi

Báo cáo sai phạm

a A. 3km35m = 3,035 KM

 

b. 4 tạ 5kg = 4,05 TẠ 

 

c. 42m2 4dm2 = 42,04 M2 

 

d. 25m2 8dm2 = 25,08 M


Báo cáo sai phạm

3km35m= 3,035km

4 tạ 5kg=405 tạ 

42m2 4dm2=42,04m2

25m2 28dm2= 25,028


Báo cáo sai phạm

a.3,035km

b.4,05ta

c.42,04m2

d.25,08m2

 


Báo cáo sai phạm
3km35m=3,035km
4 tạ 5kg=4,05 tạ
42m2 4dm2=42,04m2
25m2 8dm2=25,08m2

Báo cáo sai phạm

a.3km35m=3,035km

b.4tạ5kg=4,05tạ

c.42m2 4dm2 =42,04m2

d25m2 8dm2 =25,08dm2


Báo cáo sai phạm

a A. 3km35m = 3,035 KM

b. 4 tạ 5kg = 4,05 TẠ 

c. 42m2 4dm2 = 42,04 M2 

d. 25m2 8dm2 = 25,08 M


Báo cáo sai phạm
A. 3km35m = 3,035 KM
b. 4 tạ 5kg = 4,05 TẠ
 c. 42m2 4dm2 = 42,04 M2
 d. 25m2 8dm2 = 25,08 M2
 

Báo cáo sai phạm
A. 3km35m = 3,035 KM
b. 4 tạ 5kg = 4,05 TẠ
 c. 42m2 4dm2 = 42,04 M2
 d. 25m2 8dm2 = 25,08 M2

Báo cáo sai phạm

A. 3km35m = 3,035 KM

b. 4 tạ 5kg = 4,05 TẠ

 c. 42m2 4dm2 = 42,04 M2

 d. 25m2 8dm2 = 25,08 M2


Báo cáo sai phạm

A. 3km35m = 3,035 KM

b. 4 tạ 5kg = 4,05 tạ

 c. 42m2 4dm2 = 42,04 M2

 d. 25m2 8dm2 = 25,08 M2


Báo cáo sai phạm
A. 3km35m = 3,035 KM
b. 4 tạ 5kg = 4,05 TẠ
 c. 42m2 4dm2 = 42,04 M2
 d. 25m2 8dm2 = 25,08 M2
 

Báo cáo sai phạm
Quách Tuấn Thần 
Lưu Thương 
<3

Báo cáo sai phạm

a.3km35m=3,035km                                                                                                                                                      b.4 tạ5kg=4,05 tạ                                                                                                                                                          c.42m2 4dm2=42,04m2                                                                                                                                                d.25m2 8dm2=25,05m2

 


Báo cáo sai phạm

a. 3km35m = 3,035km

b. 4tạ5kg = 4,05

c.42m2 4dm2 = 42 ,04m2

d25m2 8dm2 = 25 , 05m2


Báo cáo sai phạm

a.3,035 km

b.4.05 tạ

c.42,04 m2

d.25,08 m2


Báo cáo sai phạm

a.3.035km

b.4.05 tạ

c.42.02m2

d.25.08m2


Báo cáo sai phạm

a; 3,05

b; 4,05

c; 42,04

d; 25,08


Báo cáo sai phạm

a.3 km35m =3,035km

b.4ta 5kg=4,50 ta

c.42m2 4dm2=42,04m2

d.25m2 8dm2=35,08m2


Báo cáo sai phạm

3km35m=3,035km

4 ta 5kg=4,05 ta

42m2 4dm2= 42,04dm2

25m2 8dm2= 25,08m2


Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42m2 4dm2= 42,04dm2
d.25m2 8dm2= 25,08m2

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42m2 4dm2= 42,04dm2
d.25m2 8dm2= 25,08m2
vote cho mình nha!
 

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42m2 4dm2= 42,04dm2
d.25m2 8dm2= 25,08m2

Báo cáo sai phạm

a.3,035km

b.4,05tạ

c.42,04m2

d.25,08m2

 


Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42\(m^2\)4\(dm^2\)= 42,04\(m^2\)
d.25\(m^2\)8\(dm^2\)= 25,08\(m^2\)

Báo cáo sai phạm

a. 3km35m = 3,035km       

b. 4 tạ 5kg = 4,05 tạ                       

c. 42m2 4dm2 = 42,04 dm\(^2\)

d. 25m2 8dm2  = 25,08 m\(^2\)

Báo cáo sai phạm
a 3km35m=3,035km                             
b 4 tạ 5kg=4,05 tạ 
c 42m2 4dm2=42,04dm2 
d 25m2 8dm2 = 25,08m2

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42m2 4dm2= 42,04dm2
d.25m2 8dm2= 25,08m2

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42\(m^2\)4\(dm^2\)= 42,04\(dm^2\)
d.25\(m^2\)8\(dm^2\)= 25,08\(m^2\)

Báo cáo sai phạm

a.3km35m = 3,035 km

b.4 tạ 5kg = 4,05 tạ

c.42m2 4dm2 = 42,04 m2

d.25m2 8dm2 = 25,08m2


Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42m2 4dm2= 42,04dm2
d.25m2 8dm2= 25,08m2
 

Báo cáo sai phạm
a. 3,035
b. 4,05
c. 42,04
d. 25,08

Báo cáo sai phạm

a.3km35m=3,035km  ;  b.4 tạ 5km=4,05 tạ ; c.42m2 4dm2=42,04m2 ; d.25m2 8dm2=25,08dm2

 


Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42m2 4dm2= 42,04dm2
d.25m2 8dm2= 25,08m2
 

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42m2 4dm2= 42,04dm2
d.25m2 8dm2= 25,08m2
 

Báo cáo sai phạm

a.3km35m = 3,035 km

b.4 tạ 5 kg = 4,05 kg

c.42m2 4 dm2 = 42,04m2

d.25m2 8dm2 = 25,08m2


Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42m24dm2= 42,04
d.25m28dm2= 25,08

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42\(m^2\)4\(dm^2\)= 42,04\(dm^2\)
d.25\(m^2\)8\(dm^2\)= 25,08\(m^2\)

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42\(m^2\)4\(dm^2\)= 42,04\(dm^2\)
d.25\(m^2\)8\(dm^2\)= 25,08\(m^2\)

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42m2 4dm2= 42,04dm2
d.25m2 8dm2= 25,08m2
 

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42m2m24dm2dm2= 42,04dm2dm2
d.25m2m28dm2dm2= 25,08m2

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42m2 4dm2= 42,04dm2
d.25m2 8dm2= 25,08m2

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42m2m24dm2dm2= 42,04dm2dm2
d.25m2m28dm2dm2= 25,08m2m2
 

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42\(m^2\)4\(dm^2\)= 42,04\(dm^2\)
d.25\(m^2\)8\(dm^2\)= 25,08\(m^2\)

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42\(m^2\)4\(dm^2\)= 42,04\(dm^2\)
d.25\(m^2\)8\(dm^2\)= 25,08\(m^2\)

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42\(m^2\)4\(dm^2\)= 42,04\(dm^2\)
d.25\(m^2\)8\(dm^2\)= 25,08\(m^2\)

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5kg=4,05 tạ
c.42\(m^2\)4\(dm^2\)= 42,04\(dm^2\)
d.25\(m^2\)8\(dm^2\)= 25,08\(m^2\)

Báo cáo sai phạm
a. 3km35m= 3,035km
b. 4 tạ 5km=4,005 tạ
c.42\(m^2\) 4\(dm^2\)= 42,004\(m^2\)
d.25\(m^2\) 8\(dm^2\)= 25,008\(m^2\)
 

Báo cáo sai phạm

a. 3km35m= 3,035km

b. 4 tạ 5km=4,005 tạ

c.42m2 4dm2= 42,004

d.25m2 8dm2= 25,008m2


Báo cáo sai phạm

a.3,0035

b.4,005

c.42,004

d.25,008


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 98 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
24
Điểm TT tuần
17
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: