Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Giáo dục công dân 6

Nêu được khái niệm công dân. Nếu được căn cứ xác định công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm