Bài 8: Tiết kiệm - Giáo dục công dân 6

Nêu được khái niệm tiết kiệm và biểu hiện của tiết kiệm (tiền bạc,đồ dùng, thời gian, điện, nước ...). Thực hành tiết kiệm trong đời sống, học tập.

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm