Bài 6: Tự nhận thức bản thân - Giáo dục công dân 6

Nêu được thế nào là tự nhận tức bản thân; biết được ý nghĩa của tự nhận tức bản thân. Tự nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ của bản thân.

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm