Atlat Địa lí Việt Nam trang 10: Các hệ thống sông - Địa lí lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm atlat Địa lí Việt Nam trang 10: Các hệ thống sông. Có đáp án và giải thích chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết: Atlat Địa lí Việt Nam trang 10: Các hệ thống sông

– Thể hiện chín hệ thống lưu vực sông lớn ở nước ta gồm: lưu vực Sông Hồng, Sông Thái Bình, Sông Kì Cùng – Bằng Giang, Sông Mã, Sông Cả, Sông Thu Bồn, Sông Ba (Đà Rằng), Sông Đồng Nai, Sông Mê Kông (Cửu Long). Ngoài ra còn thể hiện các sông nhỏ khác, các trạm thuỷ văn và tên trạm.

– Ở bản đồ phụ còn thể hiện tỉ lệ diện tích lưu vực (%) các hệ thống sông, phần diện tích lưu vực của một số hệ thống sông trên lãnh thổ Việt Nam (Sông Mê Kông, đơn vị m3/s).

– Khi khai thác cần nắm được:

+ Đặc điểm chính của sông ngòi mật độ dòng chảy, tính chất sông ngòi (hình dạng, ghềnh thác, hướng dòng chảy,…).

+ Các sông lớn cần nắm được nơi bắt nguồn, nơi chảy qua hướng chảy, chiều dài, các phụ lưu, chi lưu,…

+ Giá trị kinh tế: giao thông, thuỷ lợi, thuỷ sản, công nghiệp,… và các vấn đề khai thác, cải tạo, bảo vệ sông ngòi. 

* Biểu đồ Tỉ lệ diện tích lưu vực các hệ thống sông:

– Lưu vực sông Hồng có diện tích lớn nhất chiếm 21,91% tổng diện tích.

– Tổng diện tích lưu vực các sông có diện tích lưu vực nhỏ hơn 10.000 km2 trên cả nước (tập trung nhiều ở Duyên hải miền Trung) cũng chỉ chiếm 19,50% tổng diện tích còn thấp hơn diện tích lưu vực sông Mê Kông 21,40%.


Học Tin Học