Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân - Giáo dục công dân lớp 8

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

1. Khái niệm:

   - Quyền khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ.

   - Quyền tố cáo là quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về một việc vi phạm pháp luật.

   - Hình thức: Trực tiếp, đơn, thư, báo đài.

2. So sánh khiếu nại và tố cáo:

*Giống nhau:

   - Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp

   - Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

   - Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

* Khác nhau:

   - Khiếu nại là người trực tiếp bị hại

   - Tố cáo là mọi công dân có quyền để ngăn chặn hành vi xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân.

3. Trách nhiệm công dân:

Công dân khi thực hiện quyền khiếu nại quyền tố cáo cần trung thực và khách quan, thận trọng.

4. Trách nhiệm nhà nước:

Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại cho người khác.