Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Giáo dục công dân lớp 8

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Khái niệm

Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định của hiến pháp, không được trái với hiến pháp.

2. Nội dung cơ bản của hiến pháp

      + Bản chất nhà nước.

      + Chế độ chính trị.

      + Chế độ kinh tế.

      + Chính sách xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ.

      + Bảo vệ tổ quốc.

      + Quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.

      + Tổ chức bộ máy nhà nước.

   - Hiến pháp do quốc hội xây dựng.

3. Trách nhiệm của công dân

   - Mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật.