Bài 11:Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Giáo dục công dân lớp 9

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

1. Khái niệm:

- Công nghiệp hóa: Là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các họat động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng 1 cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của ngành CN cơ khí.

- Hiện đại hóa: Là quá trình ứng dụng và trang bị thành tựu KH và CN tiên tiến, hiện đại vào quá trình chuyển đổi sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quá trình KT-XH.

- CNH - HĐH: Là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các họat động sản xuất và quản lý từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng 1 cách phổ biến sức lao động thủ công là chính sang sử dụng 1 cách phổ biến sức lao động cùng công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự phát triển của CNXH.

2. Trách nhiệm của thanh niên:

- Ra sức học tập văn hoá, KH, KT, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động chính trị để thanh niên thực sự là“ Lực lượng nòng cốt’’trong mọi lĩnh vực.

- Thanh niên học sinh phải ra sức phấn đấu, rèn luyện, xác định lý tưởng sống đúng đắn để chuẩn bị hành trang bước vào đời.

- Tham gia lao động sản xuất, hoạt động chính trị - xã hội để bảo vệ và phát triển đất nước.

- Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, lực lượng xung kích trong sự nghiệp đó.

⇒ Do vậy yếu tố của người lao động và chất lượng lao động là rất quan trọng, do đó Đảng ta khẳng định: “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu’’.

3. Ý nghĩa:

- Việc tự phấn đấu rèn luyện của mỗi người để đáp ứng yêu cầu trên là tất yếu, mỗi người phải tự rèn luyện bản thân mình (đặc biệt là thanh niên).