Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước , quản lý xã hội của công dân - Giáo dục công dân lớp 9

Bài học bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn tập lại kiến thức của mình

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Quyền tham gia quản lý nhà nước , quản lý xã hội của công dân

1. Khái niệm:

Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội: Là quyền được tham gia xây dựng, tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội. Ví dụ: Đi bầu cử tại đại hội Đảng, ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp…

2. Nội dung quyền bầu cử của công dân:

Công dân có thể tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Trực tiếp: Tham gia, bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của các cơ quan, công chức nhà nước.

Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân dân (đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp).

3. Ý nghĩa: 

Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ nhà nước, làm chủ xã hội tạo nên sức mạnh trong công việc xây dựng và quản lí đất nước.