Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Định luật bảo toàn khối lượng

1. Định luật bảo toàn khối lượng

    Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.

                        $\sum m_{trước phản ứng} = \sum m_{sau phản ứng}$

2. Áp dụng

- Giả sử phản ứng:       $A + B \to D + C$

- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

           $\sum m_{trước phản ứng} = \sum m_{sau phản ứng}$   ⇒   $m_A + m_B = m_C + m_D$

⇒ Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm, nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.