Bài 17: Bài luyện tập 3 - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài luyện tập 3

1.  Hiện tượng hóa học là sự biến đổi từ chất này thành chất khác.

  Quá trình biến đổi của chất được gọi là phản ứng hóa học.

- Trong phản ứng hóa học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử biến đổi. Còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên trước và sau phản ứng.

- Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng tính được khối lượng một chất khi biết khối lượng của các chất khác trong phản ứng.

2.  Phương trình hóa học gồm công thức hóa học của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố ở hai bên đều bằng nhau.

- Để lập phương trình hóa học ta cần cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố (và số nhóm nguyên tử, nếu có). 

- Các bước lập phương trình hóa học.

Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng bằng công thức hóa học.

 Bước 2: Đặt hệ số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế của phương trình bằng nhau.

    +Chọn nguyên tố có số nguyên tử ở 2 vế không bằng nhau và có số nguyên tử nhiều nhất

    + Tìm bội chung nhỏ nhất của các chỉ số nguyên tử nguyên tố đó ở 2 vế, lấy bội chung chia cho chỉ số nguyên tử → tìm được hệ số cân bằng. 

     + Khi cân bằng, hệ số cân bằng phải đặt ngang bằng kí hiệu hóa học và không được thay đổi các chỉ số nguyên tử.

Bước 3: Viết phương trình hóa học.