Bài 18: Mol - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Mol

1. Khái niệm:

- Mol là lượng chất có chứa $6.10^{23}$ nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

   Con số $6.10^{23}$ được gọi là số Avogađro, kí hiệu là N.

2. Khối lượng mol

- Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng trị số với nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó.

Ví dụ: Khối lượng mol nguyên tử hiđro: $M_H = 1g/mol$ 

          Khối lượng mol của phân tử hiđro: $M_{H_2} = 2g/mol$

3. Thể tích mol của chất khí

- Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó

- Số mol của bất kỳ chất khí nào, trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau.

- Ở điều kiện tiêu chuẩn ( $t = 0^oC; p=1atm$ ) thì 1 mol chất khí có thể tích là 22,4 lít.

- Ở điều kiện thường ($t=20^oC; p=1atm$ ) thì 1 mol chất khí có thể tích là 24 lít.