Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

1. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng

                   $m=n \times M (g)$    ⇒     $n=\frac{m}{M} (mol)$   và    $M= \frac{m}{n} (g/mol)$

     Trong đó: + n là số mol chất.

                     + M là khối lượng mol chất

                     + m là khối lượng chất

2. Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí

               $V= 22,4 \times n (l)$   ⇒    $n= \frac{V}{22,4} (mol)$

      Trong đó: + n là số mol chất khí.

                      + V là thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn.