Bài 22 : Tính theo phương trình hóa học - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Tính theo phương trình hóa học

Các bước tiến hành giải toán theo phương trình hóa học

Bước 1: Viết phương trình hóa học.

Bước 2: Chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích chất khí thành số mol chất.

Bước 3: Dựa vào phương trình hóa học để tìm số mol chất tham gia hoặc chất tạo thành.

Bước 4: Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng hoặc thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

                                        $m= n \times M$   (gam)       

                                        $V= n \times 22,4$  (lít)

Ví dụ: Tìm khối lượng $CaCO_3 $ cần dùng để điều chế được 4,48 lít khí $CO_2$ ở điều kiện tiwwu chuẩn.

  - Bước 1: Viết phương trình hóa học: $CaCO_3 \xrightarrow{t^0C} CaO + CO_2$

  - Bước 2: Tìm số mol $CO_2 $ sinh ra sau phản ứng:

                               $n_{CO_2} = \frac{V_{CO_2}}{22,4} = \frac{4,48}{22,4}= 0,2 (mol)$

  - Bước 3: Tìm số mol $CaCO_3 $ tham gia phản ứng:

         Theo phương trình hóa học:  Để điều chế 1 mol $CO_2$ cần phải nung 1 mol $CaCO_3$

                                               Vậy: Để điều chế 0,2 mol $CO_2$ cần phải nung 0,2 mol $CaCO_3$

  - Bước 4: Tìm khối lượng $CaCO_3$ cần dùng:

                             $m_{CaCO_3} = n \times M_{CaCO_3} = 0,2 \times100 = 20 (g)$