Bài 36 : Nước - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Nước

1. Thành phần hóa học của nước

    - Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là hiđro và oxi.

    - Tỉ lệ thể tích: hai phần khí hiđro và một phần khí oxi.

    - Tỉ lệ khối lượng: 1 phần hiđro và 8 phần oxi hoặc 2 phần hiđro và 16 phần oxi.

       ⇒ Công thức hóa học của nước $H_2O$

2. Tính chất của nước

a) Tính chất vật lý

      Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở $100^oC$, hóa rắn ở $0^oC$ thành nước đá và tuyết. Hòa tan được nhiều chất rắn đường, muối.

b) Tính chất hóa học

    - Tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường như Na, K, Ca... tạo bazơ và khí hiđro

                                    $2Na + 2H_2O \to 2NaOH + H_2$

    - Tác dụng với oxit bazơ tạo ra bazơ

                                   $Na_2O + H_2O \to 2NaOH$

    - Tác dụng với oxit axit tạo ra axit

                                  $P_2O_5 + 3H_2O \to 2H_3PO_4$

3. Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất. Chống ô nhiễm nguồn nước.

   - Nước hòa tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống. Nước tham gia vào nhiều quá trình hóa học quan trọng trong cơ thể người và động vật. 

   - Nước cần thiết cho đời sống hàng ngày trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải.

   - Hiện nay, nhiều nguồn nước ngọt đang bị ô nhiễm nặng do các chất thải sinh hoạt và chất thải công - nông nghiệp. Để bảo vệ nguồn nước: không được vứt rác thải xuống ao, hồ, kênh rạch, sông; phải xử lý nước thải trước khi cho chảy ra hồ, sông, biển.

               

   

 


Học Tin Học