đang tải bài tập bài
{"segment":[{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[1]],"list":[{"point":10,"ques":"C\u00e1c h\u1ea1t c\u1ea5u t\u1ea1o n\u00ean h\u1ea1t nh\u00e2n nguy\u00ean t\u1eed l\u00e0 ","select":["A. Proton v\u00e0 n\u01a1tron ","B. Proton v\u00e0 electron ","C. Electron v\u00e0 n\u01a1tron ","D. Proton, electron v\u00e0 n\u01a1tron "],"hint":"","explain":"<span class='basic_left'>H\u1ea1t nh\u00e2n nguy\u00ean t\u1eed \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ea1o th\u00e0nh b\u1edfi c\u00e1c proton v\u00e0 n\u01a1tron <br\/> <span class='basic_pink'>V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0 A.<\/span><\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1950},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[2]],"list":[{"point":10,"ques":"Kh\u1ed1i l\u01b0\u1ee3ng theo kg c\u1ee7a h\u1ea1t c\u1ea5u t\u1ea1o n\u00ean v\u1ecf nguy\u00ean t\u1eed l\u00e0 ","select":["A. ${{1,6605.10}^{-24}}$ kg ","B. ${{9,11.10}^{-31}}$ kg ","C. ${{1,6726.10}^{-27}}$ kg ","D. ${{1,05.10}^{-30}}$ kg "],"hint":"","explain":"<span class='basic_left'>Kh\u1ed1i l\u01b0\u1ee3ng theo kg c\u1ee7a h\u1ea1t c\u1ea5u t\u1ea1o n\u00ean v\u1ecf nguy\u00ean t\u1eed ch\u00ednh l\u00e0 kh\u1ed1i l\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a electron ${{m}_{e}}={{9,11.10}^{-31}}$ kg<br\/><span class='basic_pink'>V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0 B .<\/span><\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1951},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[1]],"list":[{"point":10,"ques":"M\u1ed9t nguy\u00ean t\u1eed Nit\u01a1 g\u1ed3m 7 proton, 7 n\u01a1tron, 7 electron. Kh\u1ed1i l\u01b0\u1ee3ng theo kg c\u1ee7a electron trong nguy\u00ean t\u1eed Nit\u01a1 l\u00e0","select":["A. ${{6,377.10}^{-30}}$ kg ","B. ${{5,98.10}^{-24}}$ kg ","C. ${{6,98.10}^{-31}}$ kg ","D. ${{6,377.10}^{-31}}$ kg "],"hint":"","explain":"<span class='basic_left'>Ta c\u00f3: ${{m}_{e}}={{7.9,11.10}^{-31}}={{6,377.10}^{-30}}$ kg <br\/> <span class='basic_pink'>V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0 A.<\/span><\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1952},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[3]],"list":[{"point":10,"ques":"Trong nguy\u00ean t\u1eed, electron chuy\u1ec3n \u0111\u1ed9ng h\u1ed7n \u0111\u1ed9n xung quanh h\u1ea1t nh\u00e2n kh\u00f4ng theo nh\u1eefng qu\u1ef9 \u0111\u1ea1o x\u00e1c \u0111\u1ecbnh t\u1ea1o n\u00ean: ","select":["A. H\u1ea1t nh\u00e2n nguy\u00ean t\u1eed ","B. C\u00e1c h\u1ea1t electron mang \u0111i\u1ec7n t\u00edch d\u01b0\u01a1ng ","C. V\u1ecf nguy\u00ean t\u1eed ","D. Nguy\u00ean t\u1eed kh\u1ed1i "],"hint":"","explain":"<span class='basic_left'>Trong nguy\u00ean t\u1eed, electron lu\u00f4n chuy\u1ec3n \u0111\u1ed9ng r\u1ea5t nhanh quanh h\u1ea1t nh\u00e2n v\u00e0 s\u1eafp x\u1ebfp th\u00e0nh t\u1eebng l\u1edbp, m\u1ed7i l\u1edbp c\u00f3 m\u1ed9t s\u1ed1 electron nh\u1ea5t \u0111\u1ecbnh h\u00ecnh th\u00e0nh l\u1edbp v\u1ecf nguy\u00ean t\u1eed <br\/> <span class='basic_pink'>V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0 C.<\/span><\/span> ","column":1}]}],"id_ques":1953},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[3]],"list":[{"point":10,"ques":"H\u00e3y cho bi\u1ebft c\u00e1c kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh n\u00e0o d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y l\u00e0 \u0111\u00fang ","select":["A. Trong m\u1ed9t nguy\u00ean t\u1eed th\u00ec s\u1ed1 n\u01a1tron lu\u00f4n lu\u00f4n b\u1eb1ng s\u1ed1 proton ","B. Trong m\u1ed9t nguy\u00ean t\u1eed th\u00ec s\u1ed1 n\u01a1tron lu\u00f4n lu\u00f4n b\u1eb1ng s\u1ed1 electron ","C. Trong m\u1ed9t nguy\u00ean t\u1eed th\u00ec s\u1ed1 electron lu\u00f4n lu\u00f4n b\u1eb1ng s\u1ed1 proton","D. Trong m\u1ed9t nguy\u00ean t\u1eed th\u00ec kh\u00f4ng c\u00f3 lo\u1ea1i h\u1ea1t n\u00e0o b\u1eb1ng nhau "],"hint":"","explain":"<span class='basic_left'>Trong m\u1ed9t nguy\u00ean t\u1eed c\u00f3 bao nhi\u00eau proton (p) th\u00ec c\u0169ng c\u00f3 b\u1ea5y nhi\u00eau electron (e) t\u1ee9c l\u00e0 s\u1ed1 p = s\u1ed1 e <br\/> <span class='basic_pink'>V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0 C .<\/span><\/span> ","column":1}]}],"id_ques":1954},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[4]],"list":[{"point":10,"ques":"S\u1ed1 electron c\u00f3 trong nguy\u00ean t\u1eed Clo ( p=17 ) l\u00e0 ","select":["A. 18 ","B. 16 ","C. 35 ","D. 17 "],"hint":"","explain":"<span class='basic_left'>S\u1ed1 p = s\u1ed1 e<br\/> <span class='basic_pink'>V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0 D.<\/span><\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1955},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[1]],"list":[{"point":10,"ques":"Nguy\u00ean t\u1eed s\u1eaft c\u00f3 26 proton, 30 n\u01a1tron, 26 electron. Kh\u1ed1i l\u01b0\u1ee3ng t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i c\u1ee7a nguy\u00ean t\u1eed s\u1eaft l\u00e0 ","select":["A. 56","B. 52","C. 30","D. 26"],"hint":"","explain":"<span class='basic_left'>Kh\u1ed1i l\u01b0\u1ee3ng t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i c\u1ee7a m\u1ed9t nguy\u00ean t\u1eed ( nguy\u00ean t\u1eed kh\u1ed1i )<br\/>NTK = s\u1ed1 n + s\u1ed1 P<br\/> V\u1eady kh\u1ed1i l\u01b0\u1ee3ng t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i c\u1ee7a nguy\u00ean t\u1eed s\u1eaft = 30 + 26 = 56 <br\/> <span class='basic_pink'>V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0 A .<\/span><\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1956},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[2]],"list":[{"point":10,"ques":"T\u1ed5ng s\u1ed1 h\u1ea1t p, n, e trong nguy\u00ean t\u1eed l\u00e0 28, trong \u0111\u00f3 s\u1ed1 h\u1ea1t kh\u00f4ng mang \u0111i\u1ec7n chi\u1ebfm 35%. S\u1ed1 h\u1ea1t proton ( p ) l\u00e0 ","select":["A. 10","B. 9 ","C. 8 ","D. 7 "],"hint":"","explain":"<span class='basic_left'>Ta c\u00f3:<br\/>$\\left\\{ \\begin{aligned} & p+n+e=28 \\\\ & \\dfrac{n}{p+n+e}.100=35 \\\\ \\end{aligned} \\right.$<br\/><br\/>$\\Rightarrow \\left\\{ \\begin{aligned} & 2p+n=28 \\\\ & \\dfrac{n}{28}\\approx 0,35 \\\\ \\end{aligned} \\right.\\Rightarrow \\left\\{ \\begin{aligned} & n\\approx 10 \\\\ & p=9 \\\\ \\end{aligned} \\right.$<br\/>V\u1eady p = 9 <br\/> <span class='basic_pink'>V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0 B .<\/span><\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1957},{"time":24,"part":[{"title":"L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[3]],"list":[{"point":10,"ques":"Nguy\u00ean t\u1eed X c\u00f3 t\u1ed5ng s\u1ed1 h\u1ea1t l\u00e0 52, trong \u0111\u00f3 s\u1ed1 h\u1ea1t mang \u0111i\u1ec7n nhi\u1ec1u h\u01a1n s\u1ed1 h\u1ea1t kh\u00f4ng mang \u0111i\u1ec7n l\u00e0 16 h\u1ea1t. S\u1ed1 h\u1ea1t electron l\u00e0 ","select":["A. 18","B. 35","C. 17","D. 24"],"hint":"","explain":"<span class='basic_left'>$\\left\\{ \\begin{aligned} & p+n+e=52 \\\\ & (p+e)-n=16 \\\\ \\end{aligned} \\right.$<br\/><br\/>$\\begin{aligned} & \\Rightarrow \\left\\{ \\begin{aligned} & 2p+n=52 \\\\ & 2p-n=16 \\\\ \\end{aligned} \\right. \\\\ & \\Rightarrow \\left\\{ \\begin{aligned} & p=17 \\\\ & n=18 \\\\ \\end{aligned} \\right. \\\\ \\end{aligned}$ <br\/><br\/> V\u1eady s\u1ed1 e = s\u1ed1 p = 17<br\/> <span class='basic_pink'>V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0 C .<\/span><\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1958},{"time":24,"part":[{"title":"ch\u1ecdn \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang","title_trans":"","temp":"multiple_choice","correct":[[3]],"list":[{"point":10,"ques":"Kim lo\u1ea1i n\u00e0o sau \u0111\u00e2y \u0111\u01b0\u1ee3c d\u00f9ng l\u00e0m d\u00e2y t\u00f3c b\u00f3ng \u0111\u00e8n \u0111i\u1ec7n","select":["A. \u0110\u1ed3ng ","B. B\u1ea1c ","C. Vonfram ","D. Nh\u00f4m "],"hint":"","explain":"<span class='basic_left'>V\u00ec Vonfram c\u00f3 nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 n\u00f3ng ch\u1ea3y r\u1ea5t cao \u1edf 3370 \u0111\u1ed9 C<br\/>Vi\u0300 khi do\u0300ng \u0111i\u00ea\u0323n cha\u0323y qua bo\u0301ng \u0111e\u0300n thi\u0300 la\u0300m d\u00e2y to\u0301c no\u0301ng t\u01a1\u0301i 2500 \u0111\u1ed9 C<br\/>Ma\u0300 chi\u0309 co\u0301 vonfram co\u0301 nhi\u00ea\u0323t \u0111\u00f4\u0323 no\u0301ng cha\u0309y tr\u00ean 2500 \u0111\u1ed9 C<br\/>N\u00ea\u0301u s\u1eed du\u0323ng s\u0103\u0301t the\u0301p thi\u0300 chu\u0301ng se\u0303 bi\u0323 cha\u0309y la\u0300m h\u01b0 ho\u0309ng \u0111e\u0300n<br\/> <span class='basic_pink'>V\u1eady \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang l\u00e0 C.<\/span><\/span> ","column":2}]}],"id_ques":1959}],"lesson":{"save":0,"level":2}}

Điểm của bạn.

Câu hỏi này theo dạng chọn đáp án đúng, sau khi đọc xong câu hỏi, bạn bấm vào một trong số các đáp án mà chương trình đưa ra bên dưới, sau đó bấm vào nút gửi để kiểm tra đáp án và sẵn sàng chuyển sang câu hỏi kế tiếp

Trả lời đúng trong khoảng thời gian quy định bạn sẽ được + số điểm như sau:
Trong khoảng 1 phút đầu tiên + 5 điểm
Trong khoảng 1 phút -> 2 phút + 4 điểm
Trong khoảng 2 phút -> 3 phút + 3 điểm
Trong khoảng 3 phút -> 4 phút + 2 điểm
Trong khoảng 4 phút -> 5 phút + 1 điểm

Quá 5 phút: không được cộng điểm

Tổng thời gian làm mỗi câu (không giới hạn)

Điểm của bạn.

Bấm vào đây nếu phát hiện có lỗi hoặc muốn gửi góp ý