Bài 41: Độ tan của một chất trong nước - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Độ tan của một chất trong nước.

1. Chất tan và chất không tan.

      Các chất có thể tan hoặc không tan, hoặc ít tan.

  - Axit: hầu hết axit tan được trong nước trừ axit silixic.

  - Bazơ: Phần lớn các bazơ không tan trong nước trừ một số như: $NaOH, KOH, Ba(OH)_2$ , còn $Ca(OH)_2 $ ít tan.

  - Muối:

          + Các muối natri, kali đều tan.

          + Các muối nitrat đều tan.

          + Phần lớn các muối clorua, sunfat tan được, phần lớn các muối cacbonat không tan.

2. Độ tan của một chất trong nước.

   - Độ tan (kí hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

   - Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan: 

          + Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ.

          + Độ tan của chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất.