Bài 3: Tính chất hóa học của axit - Hóa học 9

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học lớp 9, Bài 3: Tính chất hóa học của axit qua các bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Tính chất hóa học của axit

1. Tính chất hóa học

    - Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

    - Axit tác dụng với một số kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro.

                                     $Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2$

    - Axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước. 

                                $H_2SO_4 + Cu(OH)_2 \to CuSO_4 + 2H_2O$

                   Phản ứng giữa axit và bazơ được gọi là phản ứng trung hòa.

    - Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước.

                                   $Fe_2O_3 + 6HCl \to 2FeCl_3 + 3H_2O $

2. Phân loại axit:

   - Axit mạnh như $HCl, HNO_3, H_2SO_4...$

   - Axit yếu như $H_2S, H_2CO_3...$