Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit - Hóa học 9

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học lớp 9, Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit qua các bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

1. Tính chất hóa học của oxit.

a) Oxit axit 

      - Tác dụng với nước tạo dung dịch axit.  $2P_2O_5 + 6H_2O \to 4H_3PO_4$

      -  Tác dụng với oxit bazơ tạo muối. $CO_2 + CaO \to CaCO_3$

      -  Tác dụng với bazơ tạo muối và nước. $CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 + H_2O$

b) Oxit bazơ 

      - Một số oxit bazơ tan trong nước tạo dung dịch bazơ. $CaO + H_2O \to Ca(OH)_2$

      - Tác dụng với oxit axit tạo muối.  $CO_2 + CaO \to CaCO_3$

      - Tác dụng với axit muối và nước .   $NaO + HCl \to NaCl + H_2O$

 2. Tính chất hóa học của axit.

      - Làm qùy tím hóa đỏ.

      -  Tác dụng với một số kim loại tạo muối và giải phóng hiđro.

                    $Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2$

      - Tác dụng với oxit bazơ tạo muối và nước.

                     $NaO + HCl \to NaCl + H_2O$

      - Tác dụng với bazơ tạo muối và nước

                      $HCl + NaOH \to NaCl + H_2O$

      - Tác dụng với  một số muối tạo kết tủa hoặc khí thoát ra.

                       $2HCl + CaCO_3 \to CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O$