Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ - Hóa học 9

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học lớp 9, Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ qua các bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Tính chất hóa học của bazơ

1. Làm đổi màu chất chỉ thị.

  Các dung dịch bazơ (kiềm) làm đổi màu chất chỉ thị.

        - Làm quỳ tím chuyển thành màu xanh.

        - Dung dịch phenolphtalein không màu thành màu đỏ.

2. Tác dụng với oxit axit.

  Dung dịch bazơ (kiềm) tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.

                       $2NaOH + SO_2 \to Na_2SO_3 + H_2O$

3. Tác dụng với axit.

  Bazơ tan và bazơ không tan đều tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

                       $KOH + HCl \to KCl + H_2O$

                       $Cu(OH)_2 + 2HCl \to CuCl_2 + H_2O$

4. Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy

        Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit và nước.

                       $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t^o} CuO + H_2O$