Bài 24: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986) - Lịch sử lớp 12

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết bài 24: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)

I. Đất nước bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1986)

1. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới

   - Sau thắng lợi của cuộc kháng ciến chông Mĩ, cứu nước và hoàn thành thóng nhất đất nước về mặt nhà nước, nước ta chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội
   - Độc lập và thống nhất là điều kiện tiên quyết để đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiến lên chủ nghĩa xã hội sẽ đảm bảo cho nền độc lập và thống nhất đất nước thêm bền vững
   - Độc lập và thống nhất đất nước không những gắn với nhau mà còn gắn với chủ nghĩa xã hội. Đó là co đường phát triển hợp quy luật của cách mạng nước ta.

2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980

   - Đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng đã tổng kết 21 năm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đát nước. Đại hội đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980
   - Trong 5 năm này, nhân dân ta vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, nhằm hai mục tiêu cơ bản: xây dựng một bước cơ sở vật chất - kĩ thuật củ chủ nghĩa xã hội, bước đầu hình thành cớ cấu kinh tế mới trong cả nước mà bộ phận chủ yếu là cơ cấu công - nông nghiệp và cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động
   - Thành tựu :
    + Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vân tải bị địch đánh phá về cơ bản đã được khôi phục và bước đầu phát triển
    + Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam : giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ, đại bộ phận nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương nghiệp được tổ chức và sắp xếp lại
    + Xóa bỏ những biểu hiện văn hóa phản động của chế độ thực dân, xây dựng nền văn hóa mới cách mạng. Hệ thống giáo dục từ mầm non, phổ thông đến đại học đề phát triển
  - Bên cạnh những thành tựu, chúng ta gặp không ít hạn chế, khó khăn, nhất là về kinh tế xã hội

3. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 - 1985

   - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư V của Đảng xác định thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trải qua nhiều chặng, gồm chặng đầu tiên và những chặng tiếp theo. Đại hội còn quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 - 1985
   - Nước ta sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân, nhằm cơ bản ổn định tình hình tkinh tế - xã hội, đáp ứng những nhu cầu cáp bách và thiết yếu nhất của đời sống nhân dân, giảm nhẹ những mất cân đối nghiêm trọng của nền kinh tế-
   - Sau 5 năm thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, nước ta có biến chuyển đáng kể:
    + Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp,đã chặn được đà giảm sút của 5 năm trước (1976 - 1980) và có bước phát triển
    + Về xây sựng cơ sở - vật chất, hàng trăm công trinhg tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ đượchoàn thành. Dầu mỏ bắt đầu được khai thác
    + Các hoạt động khoa học - kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển

II. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1979)

   - Bảo vệ biên giới Tây Nam : 
     + Tập đoàn "Khơme đỏ" ở Campuchia do Pôn Pốt cầm đầu đã mở những cuộc hành quân khiếu khích xâm phạm nhiều vùng từ Hà Tiên đến Tây Ninh
     + Đầu tháng 5 - 1975, chúng cho quân đổ bộ đánh chiếm đảo Phú Quốc; sau đó đánh chiếm đảo Thổ Chu
     + Ngày 22 - 12 - 1978, chúng huy động 19 sư đoàn bộ binh cùng pháo binh, xe tăng tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc hiến tranh xâm lấn biên giới Tây Nam nước ta
     + Quân đội Việt Nam ùng với lực lượng cách mạng Campuchia tiến công, xóa bỏ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.
     + Ngày 7 - 1 - 1979, Thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng
  - Bảo vệ biên giới phía Bắc :
     + Hành động thù địch của Pôn Pốt được một số nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc đó đồng tình ủng hộ. Họ còn có những hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị của nhân dân hai nước.
     + Sang 17 - 2 -1979, quân đội Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở cuộc tiến công ta từ Móng Cái đến Phong Thổ
     + Quân dân ta, trực tiếp là quân dân sáu tỉnh biên giới đứng lên chiến đấu. Ngày 18 - 3 -1979, quân Trung Quốc rút khỏi nước ta