Các nước Đông Nam Á - Lịch sử lớp 9

Lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm bài 5 Lịch Sử 9: Các nước Đông Nam Á

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Các nước Đông Nam Á

I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau 1945

* Trước 1945:

- Hầu hết đều là thuộc địa của đế quốc (trừ Thái Lan).

* Sau Chiến tranh thế giới thứ II: 

- Tháng 8 – 1945, với điều kiện khách quan Nhật đầu hàng Đồng Minh, các nước Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền, lật đổ ách thống trị thực dân, một số nước đã nhanh chóng giành được chính quyền (Inđônêxia, Việt Nam, Lào).
- Đế quốc thực dân xâm lược trở lại, nhân dân các nước tiếp tục đứng lên chống xâm lược.
- Giữa những năm 1950, các nước đều lần lượt giành độc lập.
- 9/1954 Mĩ thành lập khối quân sự  Đông Nam Á (SEATO - SEATO gồm 8 nước trong đó Phi-líp-pin và Thái Lan tham gia, Inđônêxia và Miến Điện thi hành chính sách trung lập), và gây chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, Lào, Campuchia.
->  Các nước có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại, tình hình Đông Nam Á trở nên căng thẳng.

II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN

1. Hoàn cảnh 

- Đứng trước yêu cầu của sự phát triển kinh tế, xã hội, chủ chương thành lập một tổ chức liên minh khu vực với mục đích: Cùng nhau hợp tác phát triển, hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
- 8/8/1967 ASEAN ra đời gồm 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lay-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po.

2. Mục tiêu hoạt động

- Phát triển kinh tế, văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung có hiệu quả giữa các thành viên, duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

3. Nguyên tắc

- Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau.
- Giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hoà bình.
- Hợp tác và phát triển.

III. Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”

a. Quá trình phát triển:
- Tháng 1/1984 Bru-nây gia nhập ASEAN.
- 7/1995 Việt Nam.
- 9/1997 Lào và Mi-an-ma.
- 4/1999 Cam- pu -chia.
b. Hoạt động:
- Hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á hoà bình, ổn định, phát triển và phồn vinh.
- 1992, khu vực mậu dịch chung Đông Nam Á ra đời.
- Lịch sử Đông Nam Á bước sang thời kỳ mới.