Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - Lịch sử lớp 9

Lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm bài 22 Lịch Sử 9 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

1. Tình hình thế giới và sự chuyển biến

- Đức tấn công Liên Xô 
-> Liên Xô tham chiến
- Hình thành hai trận tuyến: một bên là lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu và một bên là khối phát xít.

2. Tình hình Việt Nam

- 28.1.1941, Nguyễn Ái Quốc về nước.
- 5.1941, Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị TW lần  thứ 8.
- Chủ trương mới của Đảng:
+ Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giải phóng dân tộc.
+ Tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”.
+ Thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh).
- Sự phát triển lực lượng:
+ Lực lượng chính trị: tổ chức Việt Minh xây dựng Hội cứu quốc khắp cả nước.
+ Lực lượng vũ trang: duy trì đội du kích Bắc Sơn, thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân(22.12.1944).

3. Nhật đảo chính Pháp (9.3.1945)

a. Nguyên nhân
- Thế giới: đầu năm 1945, chiến tranh thế giới bước vào giai đoạn cuối. Nước Pháp được giải phóng.
- Mặt trận Thái Bình Dương: phát xít Nhật khốn đốn.
- Đông Dương: thực dân Pháp ráo riết hoạt động chờ đợi quân đồng minh.
=> Tình thế trên buộc Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương.
b. Diễn biến: 
- Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương.
c. Kết qủa: Pháp nhanh chóng đầu hàng.

4. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

a. Chủ trương của Đảng 
- Xác định kẻ thù chính, cụ thể trước mắt là phát xít Nhật.
- Ra chỉ thị: “Nhật –Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
- Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.
b. Diễn biến
- Phong trào đấu tranh, khởi nghĩa từng phần phát triển mạnh ở thượng du và trung du Bắc Bộ.
+ 15.4.1945, Việt Nam giải phóng quân ra đời.
+ 4.6.1945, khu giải phóng Việt Bắc ra đời.
- Nhân dân các thành phố mít tinh biểu tình, diễn thuyết.
+ Các đội danh dự Việt Minh thẳng tay trừ khử tay sai nguy hiểm.
- Phong trào phá kho thóc giải quyết nạn đói.
c.Kết quả
 -Cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa trong cả nước.