Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Lịch sử lớp 9

Lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm bài 18 Lịch Sử 9 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

I. Hội nghị thành lập đảng Cộng sản Việt Nam

* Hoàn cảnh

- Các phong trào đấu tranh trong nước diễn ra rầm rộ, tạo một làn sóng đấu tranh cách mạng khắp nơi.  
- Năm 1929, trong nước có ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ.
-> yêu cầu bức thiết là có 1 đảng cộng sản thống nhất trong cả nước để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

* Quá trình thành lập

- 3/2/1930: Hương Cảng ( Trung Quốc): Nguyễn Ái Quốc chủ trì.

* Nội dung hội nghị

- Hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng duy nhất lấy tên Đảng cộng sản VN.
- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt , Điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo → Đây là những Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

* Ý nghĩa

- Hội nghị có ý nghĩa như 1 đại hội thành lập Đảng.

II. Luận cương chính trị 10-1930

1. Hoàn cảnh

- Cao trào cách mạng lên cao.
- Tháng 10/1930 Ban Chấp hành Trung ương lâm thời họp hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc)

2. Nội dung 

- Tính chất: Cách mạng Việt Nam trải qua 2 giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Đảng phải coi trọng việc vận động quần chúng... liên lạc mật thiết với vô sản và các dân tộc thuộc địa.

III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập đảng

- Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- Lê- nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm đầu của thế kỉ XX.
- Là bước ngoặt trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam. 
- Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam