Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 - Lịch sử lớp 9

Lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm bài 16 Lịch Sử 9 Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

I. Nguyễn Ái Quốc  ở Pháp (1917-1923)

- 18/6/1919, gửi bản Yêu sách đến Hội nghị Vec-xai.
- 7/1920, đọc Luận cương của Lê-nin -> tìm thấy con đường cứu nước: con đường Cách mạng vô sản.
- 12/1920, tham dự Đại hội của Đảng Xã hội Pháp tại Tua, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
- Năm 1921, tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri; Xuất bản báo Người cùng khổ, tham gia viết bài cho các báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp, Đời sống công nhân, viết sách Bản án chế độ thực dân Pháp và bí mật chuyển về Việt Nam.

II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924 )

- 6/1923, sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành.
- Trong thời gian này Người nghiên cứu học tập, viết bài cho báo sự thật và tạp chí thư tín quốc tế.
- 1924, dự đại hội V Quốc tế cộng sản và đọc tham luận.

III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925) 

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu.
- Tháng 6 – 1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với nòng cốt là tổ chức Cộng Sản đoàn, mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ.
- Năm 1925, xuất bản báo Thanh niên là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
- Năm 1927, xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh.
- Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, đưa hội viên vào hoạt động thực tiễn.