Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Lịch sử lớp 9

Lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm bài 23 Lịch Sử 9 Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

1. Hoàn cảnh

- Sự thất bại của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật.
- Đảng và nhân dân ta tích cực chuẩn bị lực lượng đón chờ thời cơ.
-> Thời cơ cách mạng đã chín muồi.

2. Chủ trương của Đảng

- Ngày 14-15.8.1945, Đảng ta họp hội nghị toàn quốc.
+ Quyết định phát động khởi nghĩa.
+ Thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc và ra quân lệnh số 1.
- Ngày 16.8, Đại hội quốc dân.
+ Tán thành quyết định tổng khởi nghĩa.
+ Lập Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam.
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào nổi dậy.

II. Giành chính quyền ở Hà Nội

a. Diễn biến
- Ở Hà Nội không khí cách mạng sục sôi, Việt Minh hoạt động khắp thành phố.
- Sáng ngày 19/8, cả Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng. Đồng bào rầm rập kéo đến quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Bài hát Tiến quân ca lần đầu vang lên.
- Cuộc mít tinh nhanh chóng chuyển thành biểu tình, chia ra nhiều đoàn đi chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn.
b. Kết quả
- Khởi nghĩa thắng lợi.
c. Ý nghĩa: 
- Hà Nội thắng lợi cổ vũ cả nước, làm kẻ địch hoang mang, dao động.

III. Giành chính quyền trong cả nước

a.Diễn biến
- Từ ngày 14 đến ngày 18/8/1945, nhiều xã huyện một số tỉnh đã giành chính quyền sớm nhất trong cả nước, đó là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.
- Ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại thoái vị
- Trong vòng 15 ngày (từ 14 đến 28), cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi trong cả nước.
- Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
b. Kết quả
- Khởi nghĩa thắng lợi.

IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám

1. Ý nghĩa lịch sử

- Đối với dân tộc Việt Nam: 
+ Phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật.
+ Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.
+ Từ một nước thuộc địa trở thành nước độc lập.
- Đối với thế giới: Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa (châu Á và châu Phi). 

2. Nguyên nhân thành công

- Truyền thống dân tộc.
- Sự lãnh đạo của Đảng.
- Hoàn cảnh bên ngoài thuận lợi