Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) - Lịch sử lớp 9

Lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm bài 33 Lịch Sử 9 Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

I. Đường lối đổi mới của Đảng

1. Hoàn cảnh đất nước

- Nền kinh tế – xã hội nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng.
- Tác động của cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
-> Đại hội Đảng VI (12.1986) đã đề ra đường lối đổi mới.

2. Chủ trương đổi mới

- Đổi mới toàn diện và đồng bộ mà trọng tâm là đổi mới kinh tế.

II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)

1. Thành tựu 

- Lương thực đáp ứng được nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.
- Hàng hoá thị trường dồi dào.
- Kinh tế đối ngoại phát triển.
- Khoa học – công nghệ có bước chuyển biến.
- Giáo dục có bước phát triển mới.
- Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường.
- Quan hệ đối ngoại được mở rộng.

2. Ý nghĩa 

- Đã đạt được những thành tựu và tiến bộ hết sức to lớn. Đó là một trong những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỉ XX.
- Đã khắc phục được những khó khăn thiếu sót và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.