Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 - Lịch sử lớp 9

Lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm bài 31 Lịch Sử 9 Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

I. Tình hình hai miền Bắc – Nam sau đại thắng Xuân 1975

1. Thuận lợi

- Đất nước độc lập thống nhất.
- Cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Khó khăn

- Miền Bắc
 + Chiến tranh tàn phá làm chậm quá trình phát triển lại nhiều năm.
+ Làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá, bỏ hoang.
+ Bom mìn, thất nghiệp, mù chữ.
- Miền Nam
 + Tàn dư của xã hội cũ vẫn còn tồn tại.
+ Kinh tế: lạc hậu, sản xuất nhỏ và lạc hậu, phân tán, phụ thuộc vào nền kinh tế nước ngoài.

II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa ở hai miền đất nước

1. Ở miền Bắc

- Đến giữa năm 1976, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.
- Miền Bắc làm tròn nghĩa vụ của căn cứ địa cách mạng cả nước và nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia trong giai đoạn mới.

2. Ở miền Nam

- Chính quyền cách mạng và đoàn thể quần chúng các cấp nhanh chóng được thành lập ở các thành phố lớn.
- Tịch thu tài sản, ruộng đất bọn phản động trốn ra nước ngoài, xóa bỏ bóc lột phong kiến, điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân, quốc hữu hóa ngân hàng, thay đồng tiền của chính quyền Sài Gòn bằng đồng tiền cách mạng.
- Khôi phục sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và công nghiệp.
- Các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục,…được tiến hành khẩn trương.

III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975-1975)

1. Chủ trương của Đảng

- 9/ 1975, hội nghị BCH TW lần 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
- Từ 15 ->21/ 11/ 1975, hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.
- Ngày 25/ 4/ 1975, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước.
- Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên (24/ 6 --> 3/ 7/ 1975) thông qua và quyết định nhiều vấn đề về một nước Việt Nam thống nhất.

2. Ý nghĩa

- Là yêu cầu tất yếu khách quan của sự phát triển Cách mạng Việt Nam và kết quả giành được đó đã thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí thống nhất Tổ quốc quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam độc lập và thống nhất của toàn thể nhân dân ta.
- Tạo những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế.