Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo 2) - Sinh học 10

Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo 2)

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo 2)

I. Khung xương tế bào:

- Là một hệ thống các vi ống, vi sợi và sợi trung gian.

- Chức năng như một giá đỡ cơ học cho tế bào và tạo cho tế bào động vật hình dạng xác định. Ngoài ra khung xương tế bào cũng là nơi neo đậu của các bào quan và ở một số loại tế bào, khung xương tế bào giúp tế bào di chuyển.

II. Màng sinh chất:

a. Cấu tạo:

- Màng sinh chất có cấu trúc khảm động 

- Gồm một lớp kép phôtpholipit. Có các phân tử prôtêin xen kẽ (xuyên màng) hoặc ở bề mặt.

- Các tế bào động vật có colestêron làm tăng sự ổn định của màng sinh chất.

- Bên ngoài có các sợi của chất nền ngoại bào, prôtêin liên kết với lipit tạo lipôprôtêin hay liên kết với cacbohyđrat tạo glicôprôtêin

b. Chức năng:

- Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc( bán thấm).

- Prôtêin thụ thể thu nhận thông tin cho tế bào.

- Glicôprôtêin - "dấu chuẩn" giữ chức năng nhận biết nhau và các tế bào "lạ" (tế bào của các cơ thể khác).

III. Cấu trúc bên ngoài màng sinh chất

a. Thành tế bào

- Có ở các tế bào thực vật cấu tạo chủ yếu bằng xenlulôzơ và ở nấm là kitin.

- Thành tế bào giữ chức năng quy định hình dạng tế bào và bảo vệ tế bào.

b. Chất nền ngoại bào:

- Cấu tạo chủ yếu bằng các loại sợi glicôprôtêin (cacbohyđrat liên kết với prôtêin kết hợp với các chất vô cơ và hữu cơ khác).

- Chức năng giúp các tế bào liên kết với nhau tạo thành các mô và thu nhận thông tin.