Bài 15: Bài tập chương I và chương II - Sinh học 12

Tổng hợp lý thuyết và các dạng bài tập ở 2 chương I và II. Có bài tập trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 15: Bài tập chương I và chương II

Các kiến thức cần nhớ:

- Gen là 1 đoạn ADN mang thông tin mã hóa 1 chuỗi polipeptit hay 1 phân tử ARN

- Mã di truyền là mã bộ ba và được đọc liên tục  bắt đầu từ 1 điểm xác định theo từng cụm bộ 3 nucleotit. Mỗi bộ ba mã hóa 1 aa. Mã di truyền được dùng chung cho tất cả các loài sinh vật. Mã di truyền mang tính thoái hóa. 

- Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo tồn

- Phiên mã là quá trình tổng hợp mARN, diễn ra theo nguyên tắc bổ sung

- Dịch mã là quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit 

- Điều hóa hoạt động gen là quá trình điều hòa số lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào. 

- Đột biên gen là những biến  đổi về cấu trúc của gen gồm các loại đột biến: thay thế, thêm, mất 1 cặp nu

- Ở sinh vật nhân thực, mỗi phân tử ADN được liên kết với các loại protein khác nhau tạo thành cấu trúc được gọi là NST. NST xoắn qua nhiều mức xoắn khác nhau giúp NST có thể xếp gọn trong nhân tế bào và di chuyển dễ dàng trong quá trình phân bào.

- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc của NST gồm 4 dạng: mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn

- Đột biến số lượng NST là đột biến làm thay đổi số luowngnj NST trong tế bào. gồm đột biến lệch bội và đột biến đa bội . Do quá trình phân li của NST trong quá trình phân bào

- Quy luật phân li: Mỗi tính trạng đều do 1 cặp alen quy định, một có nguồn gốc từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ. các alen tồn tại trong tế bào cơ thể 1 cách riêng rẽ không pha trộn vào nhau. Khi giảm phân các alen cùng phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia.

- Quy luật phân li độc lập: Khi các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau thì chúng sẽ phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử. 

- Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành 1 kiểu hình

- 1 gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau được gọi là gen đa hiệu 

- Các gen nằm trên cùng 1 NST tạo thành 1 nhóm gen liên kết và có xu hướng di truyền cùng nhau

- Trong quá trình giảm phân, các NST tương đồng có thể trao đổi các đoạn tương đồng cho nhau dẫn đến hoán vị gen 

- Một tính trạng được gọi là di truyền liên kết với giới tính khi sự di truyền của nó luôn gắn với giới tính