Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển - Sinh học 12

Tóm tắt lý thuyết bài 44 sách giáo khoa sinh học 12. Các chu trình trao đổi chất và năng lượng trong tự nhiên. Khái niệm và ý nghĩa của sinh quyển . Có bài tập trắc nghiệm và đáp án chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

I. Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa

- Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên. Một chu trình sinh địa hóa gồm có các phần: tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, phân giải và lắng động một phần vật chất

II. Một số chu trình sinh địa hóa

- Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbondioxit ( CO2), thông qua quang hợp. Khí CO2 thải vào bầu khí quyển qua hô hấp của sinh vật, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải... Nồng độ CO2 đang tăng gây thêm nhiều thiên tai trên Trái Đất

- Thực vật hấp thụ khí Nito dưới dạng muối amon ( NH4+), nitrat (NO3-) các muối trên được hình thành trong tự nhiên bằng các con đường vật lí, hóa học và sinh học. Nito từ xác sinh vật trở lại môi trường đất, nước thông qua hoạt động phân giải chất hữu cơ của vi khuẩn, nấm... Hoạt động phản nitrat của vi khuẩn trả lại 1  lượng nito phân tử cho đất, nước và bầu khí quyển

- Nước trên trái đất luôn luân chuyển theo vòng tuần hoàn và phụ thuộc nhiều vào thảm thực vật. Nguồn nước không phải là vô tận mà đang bị suy giảm nghiêm trọng, Chúng ta cần phải bảo vệ nguồn nước trong sạch

III. Sinh quyển

- Gồm toàn bộ sinh vật sống trong các lớp đất, nước và không khí của Trái Đất. Gồm nhiều khu sinh học, mỗi khu có những đặc điểm về địa lí, khí hậu và thành phần sinh vật khác nhau bao goomfcacs khu sinh học trên cạn, nước ngọt và nước biển