Bài 10: Giảm phân - Sinh học 9

Nói đến chu kì tế bào, ngoài nguyên phân chúng ta còn biết đến giảm phân. Nó cũng có hình thức phân bào có thoi phân bào như nguyên phân. Nếu như nguyên phân làm cơ thể phát triển, lớn lên thì giảm phân làm cơ thể phát dục, sinh sản.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 10: Giảm phân

1. Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân I:

  - Giảm phân là sự phân chia của tế bào sinh dục mang bộ NST lưỡng bội ở thời kì chín, gồm 2 lần phân bào liên tiếp và NST chỉ nhân đôi 1 lần ở kì trung gian trước lần phân bào 1 
  - NST nhân đôi ở kì trung gian, sau đó tiền hành lần phân bào I với các diễn biến sau:
      + Kì đầu I: NST kép co ngắn, diễn ra sự tiếp hợp của các NST kép tương đồng theo chiều dọc và chúng có thể bắt chéo với nhau
      + Kì giữa I: Các NST kép trong cặp tương đồng tách rời nhau, chúng tập trung và xếp song song thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
      + Kì sau I: Các NST kép trong cặp tương đồng phân li độc lập và tổ hợp tự do với nhau về hai cực của tế bào
  - Kết thúc: Tạo ra 2 tế bào con có bộ NST đơn bội kép (n kép) khác nhau về nguồn gốc

2. Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân II:

  - Lần phân bào 2 diễn ra nhanh chóng hơn lần phân bào 1 với các diễn biến cơ bản sau:
      + Kì đầu: NST co lại cho thấy rõ số lượng NST kép
      + Kì giữa: NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
      + Kì sau: 2 cromatit tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn rồi phân li về 2 cực của tế bào 
  - Kết thúc: Tạo ra 4 tế bào con có bộ NST đơn bội
  - Kết luận: Như vậy sau hai lần phân bào đã tạo ra 4 tế bào con có số lượng NST giảm đi một nửa, các tế bào con này là cơ sở để hình thành giao tử