Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh - Sinh học 9

Quá trình giảm phân ở các tế bào sinh dục sẽ cho chúng ta các tế bào mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội n. Những tế bào này sẽ phát triển thành các giao tử đực, hoặc giao tử cái. Để phát triển thành một cá thể mới giao tử đực sẽ kết hợp với giao tử cái, tạo thành hợp tử mang bộ nhiễm sắc thể 2n. quá trình đó gọi là thụ tinh.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

1. Sự phát sinh giao tử:

  - Các tế bào con được hình thành qua giảm phân sẽ phát triển thành các giao tử, sự hình thành giao tử đực và giao tử cái có sự khác nhau
      + Sự hình thành giao tử đực: Tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều tinh nguyên bào. Tinh nguyên bào phát triển thành tinh bào bậc 1 qua giảm phân I tạo thành 2 tinh bào bậc 2, từ tinh bào bậc 2 qua giảm phân II tạo thành 4 tế bào con phát triển thành tinh trùng
           => Từ 1 tinh bào bậc 1 tạo ra 4 tinh trùng
      + Sự hình thành giao tử cái: Tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều noãn nguyên bào. Noãn nguyên bào phát triển thành noãn bào bậc 1, qua giảm phân I tạo thành 1 noãn bào bậc 2 (có kích thước lớn) và 1 thể cực thứ nhất (Có kích thước nhỏ). Noãn bào bậc 2 qua giảm phân II tạo thành 1 trứng và 1 thể cực thứ 2
           => Từ 1 noãn bào bậc 1 tạo ra 1 trứng và 3 thể cực
  - Sau này chỉ có trứng thụ tinh với tinh trùng tạo thành hợp tử

2. Thụ tinh:

  - Thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực với một giao tử cái hay giữa một tinh trùng và một trứng tạo thành hợp tử
  - Bản chất của sự thụ tinh là sự kết hợp hai bộ nhân đơn bội tạo thành bộ nhân lưỡng bội có nguồn gốc từ bố và mẹ

3. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh:

  - Sự phối hợp của 3 quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể
  - Qua giảm phân tạo ra được các NST có nguồn gốc khác nhau và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong thụ tinh đã đạo ra được các hợp tử mang tổ hợp NST khác nhau
        => Xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp phong phú, tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống