Bài 13: Di truyền liên kết - Sinh học 9

Để đảm bảo sự bảo tồn các nhóm tính trạng trong quá trình di truyền, các gen trên một nhiễm sắc thể quy định các tính trạng ấy sẽ cùng phân ly trong quá trình phân bào. Gọi là Di truyền liên kết. Nhờ di truyền liên kết mà các nhóm tính trạng được di truyền ổn định qua các đời. Dựa vào đó chúng ta áp dụng lựa chọn những nhóm tính trạng tốt trong chăn nuôi

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 13: Di truyền liên kết

1- Thí nghiệm của Moocgan:

- Đối tượng nghiên cứu: ruối giấm 
- Lý do:  + Dễ nuôi trong ống nghiệm,
              + Đẻ nhiều,
               + Vòng đời ngắn ( 10-14 ngày đã cho một thế hệ),
               + Có nhiều biến dị dễ quan sát,
               + Số lượng nhiễm sắc thể ít (2n=8)
    - Quy ước: + Gen B quy định tính trạng thân xám
                      + Gen b quy định tính trạng thân đen
                      + Gen V quy định tính trạng cánh dài
                      + Gen b quy định tính trạng cánh cụt
    - Thí nghiệm:     
                P: Thân xám cánh dài (BBVV) x thân đen cánh cụt (bbvv)
                F1: 100% thân xám cánh dài (BbVv)
                Sau đó đem LAI PHÂN TÍCH 
                (là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn)
                Thân xám cánh dài F1 (BbVv) x thân đen cánh cụt
                F2: 1 thân xám cánh dài(BbVv) : 1 thân đen cánh cụt(bbvv)
    - Nhân thấy:  Tính trạng thân xám luôn đi cùng tính trạng cánh dài. Tính trạng thân đen luôn đi cùng tính trạng cánh cụt.
    - Kết luận: Các gen quy định nhóm tính trạng này NẰM TRÊN 1 NST CÙNG PHÂN LI VỀ GIAO TỬ VÀ CÙNG ĐƯỢC TỔ HỢP QUA QUÁ TRÌNH THỤ TINH.
    - Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được DI TRUYỀN CÙNG NHAU, được quy định bởi các gen TRÊN MỘT NST CÙNG PHÂN LI trong quá trình phân bào.

2- Ý nghĩa của di truyền liên kết:

 - Trong tế bào số lượng gen lớn hơn số lượng NSTnên mỗi NST phải mang nhiều gen.
 - Các gen "đứng" dọc theo chiều dài của NST, tạo thành NHÓM GEN LIÊN KẾT.
 - Số NHÓM GEN LIÊN KẾT = số NST đơn bội n.
 - Liên kết gen hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.
 - Ứng dụng: lựa chọn những nhóm tính trạng tốt di truyền cùng nhau trong chăn nuôi...