Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng - Sinh học 9

Mối quan hê giữa gen và tính trạng được thể hiện theo sơ đồ: Gen --> mARN --> Protein --> Tính trạng

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

1. Mối quan hệ giữa ARN và Protein

   -Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu mARN và diễn ra theo NTBS: A liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại

   -Cứ 3 nucleotit ứng với một axit amin

Như vậy, trình tự nucleotit trên mARN quy định trình tự các axit amin trong protein

2. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

   -Mối quan hệ giữa gen và tính trạng thể hiện trong sơ đồ sau:

Gen( một đoạn ADN) --> mARN--> Protein --> Tính trạng

   -Trình tự các nucleotit trong mạch khuôn của ADN quy định trình tự các nucleotit trong mạch mARN, sau đó trình tự này quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của protein. Protein tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lý của tế bào biểu hiện thành tính trạng của cơ thể

   Như vậy, Gen quy định tính trạng