Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) - Sinh học 9

Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n)

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

3. Thể đa bội

   -Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n)

                                        Kết quả hình ảnh cho thể đa bội

     - Sự tăng gấp bội số lượng NST dẫn đến tăng cường trao đổi chất, làm tăng kích thước tế bào, cơ quan và tăng sức chống chịu của cơ thể đối với điều kiện bất lợi của môi trường.

                                  Kết quả hình ảnh cho thể đa bội

4. Sự hinh thành thể đa bội

    -Dưới tác dụng của tác nhân vật lí hoặc hóa học vào tế bào hoặc ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong cơ thể có thể gây ra sự không phân li của tất cả các cặp NST trong quá trình phân bào

                                         Kết quả hình ảnh cho thể đa bội

                        Sự hình thành thể tứ bội (4n) do rối loạn trong quá trình

                                         nguyên phân và giảm phân

     Cơ chế:

      - Do nguyên phân:

            + Sau khi tạo thành hợp tử 2n, hợp tử tiếp tục nguyên phân để tăng kích thước, số        lượng tế bào. 

            + Ở những lần nguyên phân đầu tiên, NST nhân đôi nhưng không phân ly về 2 cực        của tế bào dẫn đến tạo tế bào mới có gấp đôi số NST (4n) so với tế bào ban đầu (2n)

       - Do giảm phân:

            + Trong quá trình phát sinh giao tử ở cả bố và mẹ, tại giảm phân 1 NST không phân      ly về 2 cực của tế bào dẫn đến hình thành các giao tử có bộ NST bằng với bộ NST của          bố mẹ (2n)

             + Trong quá trình tạo hợp tử, các giao tử này kết hợp với nhau tạo thành thể tứ bội      (4n)