Bai 50: Hệ sinh thái - Sinh học 9

Biết được như thế nào là hệ sinh thái. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn hình thành như thế nào

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 50: Hệ sinh thái

I. Thế nào là một hệ sinh thái?

- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã

- Trong hệ sinh thái các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với môi trường tạo  thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định

- Ví dụ: Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới

- Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần sau:

+ Các thành phần vô sinh: Đất, nước, đá,...

+ Sinh vật sản xuất: thực vật

+ Sinh vật tiêu thụ: động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt

+ Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm,...

II. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn 

Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn biểu hiện quan hệ dinh dưỡng của các sinh vật trong hệ sinh thái

1. Chuỗi thức ăn là gì?

- Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau

Ví dụ: cỏ —> sâu—> chim 

- Mỗi loài trong chuỗi thức ăn là một mắt xích, vừa tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ

- Có 2 dạng chuỗi thức ăn:

+ Mở đầu bằng sinh vật sản xuất: Cỏ—> Bò—> Hổ

+ Mở đầu bằng sinh vật phân hủy: mùn bã hữu cơ – giun đất – gà – quạ

2. Thế nào là một lưới thức ăn?

- Trong tự nhiên, 1 loài sinh vật không chỉ tham gia vào 1 chuỗi thức ăn mà đồng thời tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.

- Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành 1 lưới thức ăn.

\n<title></title> \n<title></title>