Bài 9: Nguyên phân - Sinh học 9

Cơ thể muốn lớn lên, thì các tế bào phải sinh sản ra các tế bào mới. Các tế bào mới này sẽ giống nhau và giống với tế bào mẹ về bộ Nhiễm sắc thể 2n. Quá trình đó gọi là nguyên phân.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 9: Nguyên phân

1. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:

  - Cơ thể lớn lên nhờ quá trình phân bào
  - Vòng đời của tế bào có khả năng phân chia bao gồm: Kỳ trung gian, nguyên phân. Sự lặp lại vòng đời này gọi là chu kì tế bào
  - Quá trình nguyên phân gồm 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối. Kết thúc quá trình phân bào là sự phân chia tế bào chất
  - Biến đổi hình thái của NST qua các kì của chu kì tế bào:
       + Kì trung gian: NST duỗi xoắn cực đại
       + Kì đầu: NST bắt đầu đóng xoắn và co ngắn
       + Kì giữa: NST đóng xoắn cực đại
       + Kì sau: NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về hai cực của tế bào
       + Kì cuối: NST tháo xoắn hoàn toàn 

2. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân:

  - Kì trung gian là thời kì sinh trưởng của tế bào, trong kì này có sự nhân đôi của NST.Sau khi kết thúc kì này NST tiến hành nguyên phân
  - Nguyên phân: Sự phân chia nhân và phân chia tế bào chất
      + Kì đầu: Hình thành thoi phân bào nối liền hai cực tế bào. Các NST kép đính vào thoi phân bào ở tâm động
      + Kì giữa: Các NST xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
      + Kì sau: NST kép tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li độc lập về 2 cực của tế bào
      + Kì cuối: Các NST đơn dãn xoắn, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc chất
  - Kết quả: tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống như bộ NST của tế bào mẹ

3. Ý nghĩa của nguyên phân:

  - Nguyên phân là hình thức sinh sản của tế bào. Cơ thể đa bào lớn lên nhờ quá trình nguyên phân
  - Nguyên phân là phương thức truyền đạt và ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào và qua các thế hệ cơ thể ở loài sinh sản vô tính