Bài 13: Chữ cái U u, Ư ư - Tiếng Việt Lớp 1

Nhận biết hai chữ cái u và ư. Nhân biết âm u, ư Bước đầu biết ghép các chữ cái thành tiếng có nghĩa

video bài giảng Chữ cái u ư Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm