Bài 14: Chữ cái Ch Kh - Tiếng Việt Lớp 1

Nhận biết hai chữ cái ch và kh. Nhân biết âm ch, kh Bước đầu biết ghép các chữ cái thành tiếng có nghĩa

video bài giảng Chữ cái ch, kh Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm