Bài 15: Ôn tập và kể chuyện 3 - Tiếng Việt Lớp 1

Ôn tập các chữ cái: i, k, h, l, ch, kh

video bài giảng Ôn tập và kể chuyện 3 Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm