Bài 31: Vần an, ân, ăn - Tiếng Việt Lớp 1

Nhận biết vần an,ân,ăn. Biết cách ghép vần để tạo tiếng có nghĩa

video bài giảng Đọc và viết vần an, ăn, ân Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm