Bài 32: Vần on, ôn, ơn - Tiếng Việt Lớp 1

Nhận biết và biết cách đánh vần on, ôn , ơn Biết cách ghép vần thành tiếng có nghĩa

video bài giảng Vần on, ôn, ơn Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm