Bài 18: Chữ cái Gh, Nh - Tiếng Việt Lớp 1

Nhận biết chữ cái gh, nh. Bước đầu biết ghép các chữ cái để tạo tiếng có nghĩa.

video bài giảng Chữ cái Gh, Nh Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm