Bài 16: Chữ cái M m N n - Tiếng Việt Lớp 1

Nhận biết chữ cái m,n. Nhận biết âm m,n. Biết cách ghép các chữ cái và thanh để tạo tiếng có nghĩa.

video bài giảng Chữ cái M m N n Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm