Bài 22: Chữ T t, Tr tr - Tiếng Việt Lớp 1

Nhận biết chữ cái T, Tr. Âm T, tr. Biết cách ghép các chữ cái tạo tiếng có nghĩa

video bài giảng Chữ cái T t, Tr tr Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm