Bài 21: Chữ R r, S s - Tiếng Việt Lớp 1

Nhận biết chữ cái r, s. Âm r, s. Biết cách ghép các chữ cái tạo tiếng có nghĩa

video bài giảng Chữ cái R r, S s Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm